MEDLEMSVILKÅR


Som medlem hos oss får du mulighet til å delta i vår idrettsaktivitet, og du får demokratiske rettigheter som innebærer at du kan være med på å bestemme i idrettslaget. Før medlemskap inngås må vi forsikre oss om at du er innforstått med, og aksepterer følgende:

 

GENERELT

 

 • Foresatte er ansvarlig for sine barn - også når de er på trening. Følgelig bør man derfor være tilstede eller på annen måte forsikre seg at barna følger klubbens/senterets regler. 
 • Alle som blir medlemmer av idrettslaget, må følge idrettslagets regler.
 • Alle som ønsker å bli medlem av klubben må ha gjort opp det de eventuelt skylder andre klubber/idrettslag eller andre organisasjonsledd i NIF, f.eks. idrettslag en tidligere har vært medlem av.
 • Klubben har rett til å nekte personer medlemskap hvis idrettslaget har saklig grunn til det.
 • Medlemskapet fortsetter inntil medlemmet selv eller dets foresatte aktivt avslutter det, også utover avtalt bindingstid.
 • Medlemskapet kan ikke sies opp eller endres i bindingstiden med mindre det foreligger en personlig force majure lignende hendelser, og da mot en forholdsmessig refusjon. Med personlig force majeure lignende hendelser menes uforutsette hendelser medlemmet ikke rår over som gjør det urimelig tyngende for medlemmet å fortsette medlemskapet, for eksempel plutselig langvarig sykdom. Medlemmet er selv ansvarlig for å tilstrekkelig dokumentere forholdet, i form av for eksempel legeerklæring. Ved kortvarig fravær, herunder kortvarig sykdom (dog av et visst omfang/minimum 3 måneder), vil det kunne gis en forlengelse av treningsperioden (kontrakten fryses for en periode). 
 • Oppsigelsestiden er 1 - en - måned regnet fra første månedsskifte etter den dato skjemaet «Avslutt medlemskap» er sendt inn.
 • Vi anbefaler å laste ned app'en "IdrettenOnline" som vi gi det enkelte medlem/foresatt full oversikt over medlemskap og betalinger. 

 

 

RETTIGHETER OG PLIKTER

 

KLUBBEN:

 • Kan ikke foreta prisendring for medlemmer som har inngått avtale om bindingstid - i bindingstiden.
 • Kan foreta prisendringer for medlemmer uten avtale om bindingstid.
 • Vil kunne foreta adgangskontroll hvor medlemmet blir bedt om å vise gyldig medlemskap (kan lastes ned på mobil).
 • Forbeholder seg retten til å holde stengt på helligdager og liknende, samt ha innskrenket/endret treningstilbud i skoleferiene.
 • Forbeholder seg retten til å gjøre endringer i Treningstilbudet samt retten til å justere åpningstider.
 • Fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold i treningslokalene, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler. (Vi oppfordrer alle medlemmer fra og med 13 år til å kjøpe forsikring gjennom klubben / forbundet.)
 • Fastsetter de regler som gjelder. Medlemmet forplikter seg til å følge de anvisninger og regler som trenere / ledere gir.

 

MEDLEMMET:

 • Må akseptere at klubben kan endre sin priser for medlemmer uten bindingstid.
 • Kan ikke endre sin treningsavgift dersom man allerede er i en avtale om bindingstid.
 • Plikter å fremvise gyldig medlemsbevis på forespørsel (kan lastes ned på mobil).
 • Skal til enhver tid sørge for at alle opplysninger knyttet til medlemskapet er korrekte og oppdatert. Herunder navn, adresse, kontaktinformasjon, osv.
 • Plikter å påse at skyldig Medlemskontingent og Treningsavgift blir betalt som det skal. 
 • Plikter å avstå fra bruk og omsetning av medikamenter som er forbudt etter norsk lov. 
 • Plikter å ta avstand fra doping og vold.

 

  

FOTO/VIDEO

 

Ved å søke medlemskap aksepterer man samtidig at det kan bli tatt bilder/video under trening/gradering/aktiviteter av deg/ditt barn som kan bli brukt på vår webside/sosiale medier i reklameøyemed og/eller for å beskrive klubbens virke. 


Ytterligere medlemsvilkår fremgår av NIFs regelverk, se https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/NIF-lov/