For å kunne bli tildelt æresgradering i NKBF, innstilt kandidat:

I. – inneha svart belte 1. grad godkjent av NKBF`s graderingskomite,
II. – ha tjent kickboxingsporten på en eksemplarisk måte,
III. – være eller ha vært involvert i kickboxingsporten.

Samtlige 3 vilkår må være oppfylt. Videre må det være gått minimum 2 år siden forrige (æres)gradering.

Ad III
Med involvert menes at kandidaten må ha vært aktiv som fighter, dommer eller trener/lagleder (sekundant), eller, ha utført oppgaver administrativt herunder i styre/utvalg, eller på annen måte ha utvist engasjement til fremme av kickboxingsporten.

Han / hun bør ha gjennomført dommerkurs (D-lisens)

I prinsippet er alle typer av engasjement innen sporten av betydning. Innsats på klubbplan skal verdsettes på linje med sentrale verv innen NKBF.

Kravene ved tildeling av mestergrad (æresgradering) skjerpes ettersom kandidaten stiger i gradene. Det er ingen automatikk i tildelingene slik at det som for kandidaten var tilstrekkelig til II. grad ikke holder til III. grad når 2 nye år er gått.

Allsidighet er av stor betydning ved tildeling av høyere mestergrad. F.o.m. IV. mestergrad kreves i tillegg at kandidaten har tilført sporten nye impulser.

Forslag til æresgradering fremsettes overfor Graderingskomiteen og fremmes av den enkelte klubb.

Med forslaget skal følge en saklig begrunnelse bekreftet av klubbleder. Forslaget må være komiteen i hende senest 1. mars inneværende sesong.

Innkomne forslag til æresgradering, skal behandles av Graderingskomiteen. Avgjørelsen skal så vidt mulig treffes av samlet Graderingskomite og med 4/5-dels flertall, alternativt 3/4-dels flertall.

Styret i NKBF skal formelt godkjenne Graderingskomiteens kandidater. Styrebehandlingen er imidlertid ment å være en ren sikkerhetsventil for å unngå tildelinger hvor forutsetningene for æresgradering ikke er tilstede. Eks: Innstilt kandidat er straffedømt, noe komiteen ikke var kjent med.

Utdelingen skal foregå høytidelig (under NM e.l.) og overrekkes av presidenten i NKBF og/eller av formannen i Graderingskomiteen.