REGLEMENT FOR BELTEGRADERING
NORGES KICKBOXING FORBUND
REVIDERT AV STYRET & GRADERINGSKOMITE
AUGUST 2004

Forord:
Graderingsreglement er i hovedsak Erling Havnås verk. Erling har i sin tid stått for selve ideen bak, og i stor grad bidratt til utformingen av reglementet. Vi er ham en stor takk skyldig.

Generelt:
Dette graderingskompendie er laget med svart belte som mål. Det kan i den anledning nevnes at NKBF`s graderingskomite med kompendie som bakgrunn har gjennomført årlige svart belte graderinger siden 1985.

Før du som er graderingsdommer foretar gradering bør du forberede deg grundig. Du bør du lese reglementet nøye, studere beltekravene som er satt, og være rettferdig og korrekt.

Graderingsdommer kan med klubbledelsens godkjennelse gradere inntil 2 grader under det kickboxingbelte vedkommende selv har. Dette innebærer bla at private graderinger er utelukket. Ved gradering til brunt III. grad skal medlem av graderingskomiteen være tilstede.

En bør søke å unngå at utøvere blir bedømt av samme graderingsdommer til alle graderingene. Klubbene bør derfor bytte på graderingsdommere innad i klubben, men også hente inn dommere fra andre klubber.

Graderingsdiplomet som utøver mottar ved fullført gradering, skal signeres av både klubbledelsen og graderingsdommer.

Graderingen:

Forbered eleven på at graderingen er en hard påkjenning både fysisk og psykisk.

Be elevene komme godt forberedt og i god form. Sørg for at eleven har med seg drikke og at drikkepauser blir gitt. Påse for øvrig at han/hun har vært tilstede på et minimum av treninger i klubben og at eleven har trent regelmessig. Skippertak før gradering er ikke bra. Heller ikke «hjemmetrening» er godt nok. Kontroller at kickboxingpasset er i orden med legeattest mm. Hvis noen er syke, bør du som graderingsdommer ikke tillate at eleven prøver seg. Før graderingen inn i passet.

Kandidaten skal vise stigning fra gult til orange belte, til grønt I, grønt II osv. Kravene skal kontinuerlig økes, slik at eksempelvis en beinteknikk som vil gi 4 poeng til gult belte, bare vil gi 3 poeng ved bedømmelse til grønt I.

Hvis graderingsdommer velger å gi plusser i tillegg til poeng, så vil 3 plusser gi et ekstra poeng.
Tilsvarende vil 3 minus gi ett poeng mindre. Eks 1: 3+ 3+ 3+ = 10 poeng. Eks 2: 3- 3- 3- = 8 poeng

Dobbeltgradering:
Hvis en utøver har vist helt spesielle ferdigheter under trening, kan han/hun prøve på dobbelt gradering. Kandidaten skal eksempelvis opp til orange belte, og får som følge av særlig egnethet for kickboxing, forsøke seg til grønt I. Utøveren må for øvrig utvise meget stor treningsinnsats, god disiplin og være minimum 16 år. Kandidaten bør under gradering overbevise stort for å klare dobbeltgradering. Hvis han/hun likevel ikke klarer dobbeltgradering, bedømmes eleven etter lavere beltetrinn.

 

Direkte gradering til høyere belter:
Hvis en kandidat har helt spesiell bakgrunn fra annen kampsport, det være seg tae kwon do, karate, boksing eller annen nær beslektet kampsport, kan vedkommende bli direkte gradert til høyere belte. Eks: En utøver har trent boksing i 2 år og karate i 3 år. Er vedkommende spesielt dyktig kan det være naturlig å la vedkommende gradere seg første gang direkte til f.eks. grønt II. Graderingsdommer må vurdere dette etter skjønn, og plassere vedkommende der han/hun hører hjemme. En må gå varsomt frem og være meget streng. Det er bedre for sporten om du gir vedkommende et belte for lavt enn for høyt. Kandidaten skal for øvrig ha meget god kjennskap til kickboxing, og ha trent kickboxing i minst 5 måneder.

Minimumsalder for direkte gradering:
– 16 – 18 år: maksimum orange belte
– 18 – 20 år: maksimum grønt I. belte
– 20 – 25 år: maksimum grønt II. belte
– 25 – 30 år: maksimum blått I. belte
– over 30 år, maksimum blått II. belte

Blått II. er således høyeste tillatte direkte gradering. Dobbeltgradering kan for øvrig gjøres til alle beltenivåer, dog ikke til svart belte.

Kvinner:
Kvinner går fullkontakt fom blått I.

Poengbedømmingen skal være:
– fom blått I. – 2 runder. Poengskala fra 1-3
– fom brunt II. – 3 runder. Poengskala fra 1-6.

Kvinner skal til gjengjeld gå flere runder semikontakt, slik at summen av antall runder blir som for menn. Semikontaktdelen gir tilsvarende høyere poengscore. Poengskala fom blått I er således 1-9, mens fra brunt II 1-14. Hvis det er mulig bør kvinner sparre mot kvinner. Pass på at ikke kontakten blir for hard. Husk at det er sparring. Det skal tas hensyn til at kvinner ikke har den samme fysiske forutsetningen for kraft og styrke i teknikkene som menn. Hensynet til medfødte styrkeforskjeller kommer også inn under armhevninger, sit-ups og spensthopp.

Gradering med «handicap»:
I utgangspunktet er kravene under selve graderingen like for alle. I helt spesielle tilfelle, og da på grunnlag av individuelle vurdering, kan imidlertid kravene overfor en enkelt utøver lempes på. Dette gjelder til samtlige graderinger fra gult til svart belte. Lempninger i kravene, såkalt gradering med «handicap», kan gis pga alder, skade eller annet som gjør at kandidaten ikke har mulighet til å gjennomføre de normale kravene.

Eks: Kandidat A har et stivt kne og har derfor problemer med sparketeknikker med denne foten. Utover dette har imidlertid vedkommende de kvalifikasjoner, både mht teknikk, kondisjon, styrke og innstilling som skal til.

Gradering med «handicap» må avklares med eksaminator på forhånd. Ved gradering til blått I. eller høyere, skal lempninger i kravene godkjennes av graderingskomiteen. For å få adgang til å gradere seg med innlagt «handicap», stilles det strengere krav til forkunnskap/bakgrunn enn ellers. Til svart belte kreves det i tillegg til de ordinære kravene at utøveren:

– kan vise til en lang aktiv karriere innen kickboxing (som fighter, dommer, trener eller annet),
– har vist engasjement innen sporten ut over det som er vanlig.

De skjerpede kravene til forkunnskap/bakgrunn er ment å skulle kompensere for kandidatens lettelser i graderingen som følge av «handicap».

Karantene:
Kandidaten har av helsemessige årsaker ikke tilgang til å gradere seg når han/hun er i en karantene periode.

Belter fra annen kampidrett:
Belter fra andre kampidretter, f eks tae kwon do, «knockdown» karate eller annet, godkjennes ikke under noen omstendigheter som kickboxingbelter i NKBF. Eneste mulighet til å oppnå belter innen NKBF, er derfor å gradere seg på ordinært vis, eventuelt med innlagt «handicap». Viser også til at utøvere med lang fartstid fra annen kampidrett, under vilkår som nevnt på side 2, kan gradere seg direkte inntil blått II. Ellers har en mulighet til å foreta dobbelt gradering på alle beltetrinn, dog med unntak av svart belte.

 

BEDØMMING/GRADERINGSDOMMERE

Forkunnskaper:
Kandidaten skal ha de forkunnskaper som kreves til hvert enkelt belte og ha trent regelmessig i klubben.

Teoribedømming:
Dette gjelder kun til svart belte I. Kandidaten skal avlegge skriftlig prøve med ca 20 spørsmål. Spørsmålene skal favne vidt og bør være innom de ulike reglementene for semi-, lett-, fullcontact og Musical Forms samt elementær førstehjelp. Svarene blir bedømt etter bestått / ikke bestått.

Musical forms:
Dette gjelder fom brunt I. Musical forms blir bedømt etter innhold, teknikk og utførelse. Den blir bedømt etter WAKO reglementet og omgjort til egen poengskala for gradering.

Skyggekamp, blokkeringer, bevegelse:
Bedømmes etter fotarbeid, balanse, blokkeringer, unnvikelser, teknikk samt utvalget og sammensetningen i teknikkene.

Semikontakt sparring:
Kandidaten skal følge det til enhver tid gjeldende reglement. Han/hun skal ha god kontroll over teknikkene. Kandidaten bedømmes også etter balanse, koordinasjon, konsentrasjon, fotarbeid, blokkeringer, unnvikelser, innsats, utvalg av teknikker, overblikk, forståelse av kampen og teknikk.

Kandidaten skal under hele sparringskampen vise respekt for «motstanderens» helse, ferdigheter, og lage en god teknisk sparringskamp. Teknikkene må ikke være for harde.

Fullkontakt sparring:
Bedømmes etter samme kriterier som for semikontakt. Hardheten i slag og spark kan økes oppover i beltene, men dog ikke så hardt at det er fare for nedslaging (ko). Til kroppen aksepteres forholdsvis harde teknikker, men det hele skal foregå i kontrollerte former. Til hodet aksepteres kun lette teknikker.

Kampeksempler/teknikk:
Kandidaten skal bedømmes etter teknikk, kontroll over teknikkene, hurtighet, presisjon, avstand, treffsikkerhet, kroppsrotasjon, kroppsvinkler, høyde på sparkene og vanskelighetsgraden i             teknikkene. Alle teknikker skal være hurtige.

Sekk/thaiskjold:
Kandidaten skal være offensiv i forhold til sekken og thaiskjoldet. Han/hun skal vise kraftfulle og harde teknikker. Se etter at han/hun står riktig, har korrekt kroppsrotasjon og balanse. Hvor pene teknikkene er spiller her mindre rolle. Innsats og styrke er det viktigste.

Beinteknikker:
Basisteknikken bedømmes etter balanse, ansetning, fotstilling, fotstyrke, rotasjon, riktig høyde, koordinasjon, presishet i sparkene og selvfølgelig som under hele graderingen, innsats, vilje osv.

Armteknikker:
Basisteknikken bedømmes etter slagenes bane, tyngdeoverføring, balanse, riktig høyde, håndstyrke, rotasjon, skarphet i slagene og innsats.

Kombinasjoner:
Nå begynner kandidaten å bli sliten. Det er viktig at han/hun klarer å holde tempoet og konsentrasjonen. Bedømmes etter bein/armteknikk.

Styrke:
Bedømmes etter utførelse/kvalitet, utholdenhet, og sist men ikke minst INNSATS.

Typer/stil:
Det er viktig at en tar hensyn til hvilke kroppstype kandidaten har. Eksempelvis kan en på 50 kg ikke utføre teknikker med samme styrke som en på 100 kg. Omvendt kan en ikke forvente samme hurtighet i teknikkene av en person på 100 kg og 1,95 cm høy som en på 50 kg og 1,65 cm høy.

Disse forhold med vekt/høyde samt individuell stil må man ta hensyn til under hele graderingen. Poenget er ikke å utvikle «roboter», men kickboxere. Grunnprinsippene må imidlertid følges hele veien, og er like for alle.

 

 

 

REGLER FOR UTØVEREN:

Gebyr:
Kandidaten skal ha betalt graderingsgebyr før han/hun går opp til gradering.

Kickboxingpass / Kampbok:
Kandidaten skal ha med seg kickboxingpasset til graderingen. Dette skal leveres til graderingsdommeren, som skal kontrollere passet, og føre inn eventuell bestått gradering.

Antrekk/utstyr:
Kandidaten skal være riktig antrukket, dvs. kickboxingbukse og T-skjorte. Gymsokker kan aksepteres som fottøy, men ikke joggesko/boksesko el. I tillegg bør vedkommende bære kickboxingbelte.

Han/hun skal være velstelt og ren, herunder ha kortklipte negler. Kandidaten skal ha med seg alt av sikkerhetsutstyr (hansker, susp, tannbeskytter, fot- og leggbeskyttere, hjelm), vannflaske, bomull til neseblod etc. Alt utstyret skal medtas i bag og plasseres lett tilgjengelig langs veggen.

Helse:
Kandidaten skal møte godt forberedt til graderingen. Han/hun skal være frisk og uten skader som vil hemme vedkommende under graderingen. Ved gradering til svart I. skal kandidaten fremvise legeattest ikke eldre enn 1 måned hvor legen bekrefter at vedkommende er i stand til å tåle den påkjenning en svartbelte-gradering innebærer.

Ordre:
Kandidaten skal følge de ordre som blir gitt av graderingsdommeren uten innvendinger. Hvis han/hun blir syk eller skadet, skal dette meddeles graderingsdommeren. Kandidaten skal svare høflig på spørsmål fra graderingsdommer. Spørsmål fra eleven til graderingsdommer skjer etter håndsopprekning. Avbrytelser i utide godtas ikke. Prat mellom elevene er ikke tillatt.

Partnere:
Kandidaten skal vise respekt, ta hensyn til, være høflig, og vise god sportsånd overfor andre elever som graderes. Dette gjelder selvfølgelig under hele graderingen.

Klagerett:
Kandidaten har ingen klagerett på avgjørelsen.

Stryk:
Hvis en kandidat stryker, kan vedkommende ikke prøve på ny gradering før det er gått 2 måneder. Kandidaten skal da ikke betale nytt graderingsgebyr.

 

 

 

REGLER FOR GRADERINGSDOMMERE:

Graderingslisens:
Enhver utøver med belter godkjent av NKBF kan med klubbleders samtykke gradere inntil 2 beltetrinn under eget beltenivå. Eks: En utøver med blått I, kan gradere andre utøvere inntil grønt I. Men husk klubbleders samtykke. Gradering til brunt III., skal ledes av medlem fra Graderingskomiteen.

Antrekk:
Graderingsdommeren skal være riktig antrukket med kickboxingbukse, T-skjorte (nøytral eller klubb T-skjorte) samt kickboxingbelte.

Graderingsavbrytelse:
Graderingsdommeren kan når som helst avbryte kandidatens gradering hvis en mener det går utover kandidatens sikkerhet eller helse. Avbrytelse kan også skje dersom kandidaten ikke følger reglementet eller hvis kandidaten er så dårlig teknisk at han/hun ikke har noe på en gradering å gjøre.

Bedømming:
Graderingsdommeren skal være høflig men svært streng. Vedkommende skal sørge for at graderingsreglementet blir fulgt og suverent bestemme hva som skal gjøres.

 

 

 

FORSLAG TIL GRADERING:

 

 

Styrke:
Spensthopp skal utføres fra utgangsstilling og med lårene parallelt med gulvet. Kandidaten venter i stillingen til kommando for spensthopp blir gitt og skal etter hoppet direkte ned i utgangsstilling   igjen for å avvente kommando og nytt hopp.

Sit-ups skal utføres fra utgangsstilling med korsrygg, midtrygg i gulvet mens øvrerygg, nakke og hode er over gulvet. Mavemusklene skal være spent. På kommando skal nakken ned i gulvet og direkte tilbake i utgangsstilling. Kommandoen utføres som på spensthopp.

Albue/kne skal utføres fra utgangsstilling hvor utøver ligger på ryggen med høyre albue mot venstre kne. På kommando byttes til venstre albue mot høyre kne, osv.

Armstrekkere skal utføres fra utgangsstilling med strake hender og føttene i gulvet. Kroppen skal være strak og hodet senket. Senk kroppen med bryst, hofte og kne ca 1 cm over gulvet. Deretter opp i utgangsstilling igjen. Stopp her og avvent ny kommando. Det er bedre å gjøre armstrekkere med knærne i gulvet, fremfor å fuske med senking av eller bue på overkropp.

Armer ut skal utføres med utgangspunkt i armene strakt ut til sidene fra skuldrene. Fra denne stillingen utføres diverse øvelser som åpen-knyttet hånd, sirkler med armene, små bevegelser opp og ned, armene strakt frem osv.

Norm for styrketest med svart belte som målsetning:

 

 

 

Spensthopp

 

Sit-ups

 

Albue/kne

 

Armstrekkere

 

Armer ut

 

Gult belte – 9. elevgrad

 

25 rep.

 

25 rep.

 

25 rep.

 

25 rep..

 

3 min.

 

Orange belte – 8. elevgrad

 

30 rep.

 

30 rep.

 

25 rep.

 

25 rep.

 

3 min.

 

Grønt I. belte – 7. elevgrad

 

30 rep.

 

30 rep.

 

30 rep.

 

30 rep.

 

3 min.

 

Grønt II. belte – 6. elevgrad

 

35 rep.

 

35 rep.

 

30 rep.

 

30 rep.

 

3 min.

 

Blått I. belte – 5. elevgrad

 

35 rep.

 

35 rep.

 

35 rep.

 

35 rep.

 

3 min.

 

Blått II. belte – 4. elevgrad

 

40 rep.

 

35 rep.

 

35 rep.

 

35 rep.

 

4 min.

 

Brunt I. belte – 3. elevgrad

 

40 rep.

 

40 rep.

 

40 rep.

 

35 rep.

 

4 min.

 

Brunt II. belte – 2. elevgrad

 

40 rep.

 

40 rep.

 

40 rep.

 

40 rep.

 

4 min.

 

Brunt III. belte – 1. elevgrad

 

45 rep.

 

45 rep.

 

45 rep.

 

45 rep.

 

4 min.

 

Svart belte – I. Mestergrad

 

50 rep.

 

50 rep.

 

50 rep.

 

50 rep.

 

5 min.